VIII Quiz Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
19.10.2008.

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu - VIII Quiz Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych: Australia i Nowa Zelandia

 1. Organizatorem Quizu jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku.
 2. Quiz skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, klas IV – VI.
 3. Pytania Quizu przygotowane są w języku polskim, podobnie jak udzielane odpowiedzi.
  Część źródeł i literatury jest w języku angielskim.
 4. Tematem Quizu są kraje: Australia i Nowa Zelandia.
 5. Quiz składa się z dwóch etapów: eliminacji i finału. Eliminacje mają charakter dobrowolny.
 6. Eliminacje:
  • Celem eliminacji jest wyłonienie 3 finalistów z największą liczbą punktów, bez względu na klasę.
  • Chęć udziału w Quizie należy zgłosić do dnia 14 listopada 2008 drogą mailową lub faxem na numer Szkoły Podstawowej nr 8.
  • Eliminacje zostaną przeprowadzone w dniach 25 lub 26 listopada 2008 w Szkołach uczestniczących w Quizie.
  • Wzory testów do pierwszego etapu – inne dla każdego poziomu - zostaną dostarczone przez Organizatora drogą elektroniczną najpóźniej do 21 listopada 2008. Klucz odpowiedzi zostanie dostarczony do 27 listopada 2008.
  • Czas rozwiązywania testów nie powinien przekroczyć jednej godziny lekcyjnej (45 minut).
  • Za prawidłowe przeprowadzenie eliminacji i sprawdzenie prac uczniów odpowiada Szkoła uczestnicząca w Quizie. Szkoła zapewni warunki do samodzielnej pracy uczniów w trakcie testu eliminacyjnego.
  • Załącznikiem do regulaminu jest lista lektur i źródeł pomocnych w przygotowaniu się do Quizu.
 7. Sprawozdanie z przebiegu eliminacji zawierające:
  • nazwę szkoły oraz nazwisko osoby, która przeprowadziła eliminacje
  • imiona, nazwiska i klasy 3 finalistów należy dostarczyć Organizatorowi drogą elektroniczną do 3 grudnia 2008.
 8. Finał Quizu odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 8 w Gdańsku w drugiej połowie stycznia 2009. O terminie finału Organizator poinformuje Szkoły do 9 stycznia 2009. O wynikach finału Organizator powiadomi Szkoły drogą elektroniczną nie później niż 14 dni po terminie finału.
 9. W Finale udział biorą reprezentacje poszczególnych szkół, pracując indywidualnie i zespołowo. Finał składa się z dwóch części:
  • Indywidualna – poszczególni uczestnicy rozwiązują test.
  • W części drugiej – zespołowej – drużyny odpowiadają pisemnie na pytania wybrane przez poszczególne reprezentacje dla wszystkich drużyn. Pytania różnią się stopniem trudności i punktacją.
 10. Punkty uzyskane przez reprezentację w Finale sumuje się.
 11. Prace finalistów zostaną sprawdzone przez nauczycieli Szkoły podstawowej nr 8. Po podaniu wyników opiekunowie finalistów/organizatorzy eliminacji mają prawo wglądu do prac finalistów. Organizator przechowuje sprawdzone prace przez 1 rok.
 12. Ilość punktów zdobytych przez uczestników Quizu w I etapie (w eliminacjach) nie sumuje się z punktami zdobytymi w Finale.
 13. Trzy najlepsze reprezentacje zostaną nagrodzone.

Literatura

 1. Australia and New Zealand, wyd. Oxford
 2. 100 Cudów Świata, wyd. Elipsa, str. 186 – 191
 3. Atlas Popularny Świata, wyd. MUZA SA, str. 584 – 593
 4. Encyklopedia. Geografia Turystyczna Świata, wyd. Kluszczyński, str. 392 – 393.
 5. Geografia Świata, wyd. Pascal, str. 254 – 263.
 6. Mój Pierwszy Atlas, wyd. Marba Crown, str. 45.
 7. Rekordy Ziemi, wyd. R.A.F. SCRIBA, str. 162 – 171.
 8. Szkolny Atlas Najmłodszych, wyd. RTW, str. 40 – 41.
 9. Szkolny Atlas Świata, wyd. Arkona, str. 100 – 103.

Inne źródła wiedzy:

 • www.australia.com.pl
 • www.zoomschool.com/school/Australia
 • www.enchantedlearning.com/coloring/Newzealand.shtml
 • www.funtrivia.com/trivia-quiz/ForChildren/All-About-Australia-For-Kids-147613.html
 • http://library.thinkquest.org/J0113245/
 • www.csu.edu.au/australia/emblems.html

 
aktualnie 5 gości
Advertisement

© 2008 budas.pl