Informacje podstawowe

Koszt obiadu wynosi 4.00 zł/dzień

Informacja dla rodziców dzieci
korzystających ze stołówki szkolnej!

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać mailowo  na adres: obiady.sp8@wp.pl  . Bez w/w zgłoszenia nie można dokonać odpisu za obiad, a co za tym idzie w takim przypadku należy uregulować wpłatę za ten obiad! Proszę też pamiętać, że w sytuacji, kiedy dziecko przestaje korzystać ze stołówki szkolnej, KONIECZNE JEST ROZWIĄZANIE UMOWY OBIADOWEJ!!!!
W tych dwóch przypadkach w przeciwnym razie system będzie naliczał odsetki karne.

Rodzic/prawny opiekun/zapisuje dziecko na formularzu umowy zamieszczonym na stronie internetowej szkoły lub pobranym w szkole. Konieczne jest uzupełnienie umowy obiadowej w dwóch egzemplarzach. Wypełnione czytelnie umowy można składać u kierownika świetlicy albo u wychowawcy klasy.

Opłatę przekazujemy na konto NR
51 1240 1268 1111 0010 3838 9455
(w
tytule proszę dopisywać:
imię i nazwisko dziecka, klasa, numer umowy i miesiąc)

Opłatę wnosimy najpóźniej do 28-go dnia każdego miesiąca
/np.: za październik do dnia 28 września, za listopad do dnia 28 października itd./

Koszt za dany miesiąc zawsze znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz na drzwiach wejściowych do szkoły i do sal świetlicowych. Brak wpłaty na koncie do 28-go każdego miesiąca skutkuje niewpuszczeniem dziecka na obiady z dniem 1-go kolejnego miesiąca.

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać mailowo na adres obiady.sp8@wp.pl

......................................................................................

UWAGA!
Dyrektor Szkoły informuje, że z dniem 01.03.2017r. tracą moc następujące dokumenty związane z korzystaniem ze stołówki szkolnej:
  • Zarządzenie Dyrektora Szkoły do korzystania z obiadu
  • Zasady korzystania z żywienia
  • Zgłaszanie dziecka do korzystania z obiadów.
Od dnia 01.03.2017r. obowiązują umowy o korzystanie ze stołówki oraz regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
Regulamin, umowa i rozwiązanie umowy (stołówka szkolna)
......................................................................................

 

ZIELONA ÓSEMKA