Opłata za luty

OPŁATA ZA OBIADY

NA MIESIĄC LUTY 2018r. WYNOSI 52 zł (13dni x4zł)

PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY NALEŻY DOKONAĆ
OD 24.01.2018r.DO 26.01.2018r. NA KONTO SZKOŁY

NR 51 1240 1268 1111 0010 3838 9455

RODZIC JEST ZOBOWIĄZANY DO WPŁATY
W WYZNACZONYM TERMINIE!
( NIE WCZEŚNIEJ I NIE PÓŹNIEJ)

Brak wpłaty w/w terminie jest jednoznaczny z niewpuszczeniem dziecka na obiady.

Jeżeli wpłata zostanie dokonana po terminie, proszę dostarczyć potwierdzenie przelewu. Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać mailowo na adres: obiady.sp8@wp.pl . Jednocześnie informujemy, że należności za obiady będą odliczane od dnia następnego po zgłoszeniu nieobecności.

ZIELONA ÓSEMKA