Archiwum kategorii: Specjalisci

Terapeuci rewalidacji indywidualnej

NASI TERAPEUCI:

Edyta Sosnowska

Zajęcia rewalidacji indywidualnej - to zajęcia edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne prowadzone z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  wydane  z uwagi na  niepełnosprawność.

Celem rewalidacji indywidualnej jest wyrównywanie szans dzieci, przystosowanie do życia codziennego. Są to zajęcia wspierające proces dydaktyczny. Ćwiczenia i metody prowadzenia zajęć dobierane są w zależności od rodzaju i złożoności zaburzeń oraz wieku dziecka. W czasie zajęć przestrzegane są zasady higieny psychicznej, stopniowany jest wysiłek uczniów. Stwarza się atmosferę pogody, budzenia wiary ucznia we własne możliwości, mobilizuje się dziecko do przezwyciężania trudności.
Zajęcia rewalidacji indywidualnej odbywają się w specjalnie wyposażonym  gabinecie i mają przede wszystkim charakter zabawowy. Nie przypominają dziecku zajęć lekcyjnych.

 Konsultacje odbywają się:

•    w godzinach zajęć dziecka,
•    w czasie wywiadówek, zgodnie z kalendarzem spotkań.

Serdecznie zapraszamy do współpracy


Polecamy poniższe linki do portali edukacyjnych:
MATEMATYCZNE ZOO
TABLICZKA MNOŻENIA
INTERAKTYWNY ZBIÓR ĆWICZEŃ
STWÓRZ KOMIKS
PROGRAM DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PisuPisu.pl
 

Zapisz

Pedagodzy

NASI PEDAGODZY:

Barbara Merecka-Mittlener (klasy 4-8)

Magdalena Szczepańska (klasy 0-3)

Pedagog jest szkolnym specjalistą od spraw wychowania i profilaktyki.

Głównym celem jego pracy jest dbanie o to by proces wychowania i przeciwdziałania zagrożeniom prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży przebiegał prawidłowo. Nie jest rzecznikiem żadnej ze stron społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, rodziców. Zadaniem pedagoga jest współpraca z uczniami, nauczycielami i rodzicami w procesie wychowania.

Z perspektywy ucznia, w czym może pomóc? Zaaklimatyzować się w nowym środowisku: grupie klasowej, szkole. Prowadzi zajęcia integracyjne (wyjazdowe lub na miejscu w szkole), które mogą stanowić istotny element w procesie pozytywnej adaptacji do nowej rzeczywistości szkolnej. Może też pomóc w rozwiązywaniu trudności szkolnych: kłopotów z nauką, konfliktów z rówieśnikami i nauczycielami i innych sytuacji kryzysowych (gdy wydaje się, że nie ma z nich wyjścia).

Pedagog szkolny, jako życzliwy Dorosły, jest osobą z którą zawsze uczeń/uczennica może porozmawiać, uzyskać wsparcie, zrozumienie dla swoich problemów, poradę, dalszą konsultację (jeżeli jej potrzebuje).

Dla rodziców pedagog może być pomocny: w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb ich dziecka, przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz w określaniu form i sposobów udzielania pomocy dziecku i rodzinie.

Realizując powyższe zadania pedagog współpracuje z wychowawcą, nauczycielami uczącymi, dyrekcją szkoły, placówkami wsparcia: psychologiczno-pedagogicznego (poradniami, ośrodkami), społecznego (MOPS, punkty konsultacyjne, sąd rodzinny i inne).

.............................................

Klasy IV - VI: mgr Joanna Bujak - Pietrzela

Magdalena Szczepańska -  konsultacje dla rodziców (klasy 0 -3) 

Czwartek 14.30 - 16.00

Dyżur telefoniczny:

Poniedziałek 11.00 - 12.00

Barbara Merecka-Mittlener - godziny pracy (klasy 4-8) 

Poniedziałek  8.00  - 12.00
Wtorek 8.00  - 12.00
Środa 9.00 - 15.00
Czwartek 13.00 - 17.00
Piątek 10.00 - 14.00

Dyżur telefoniczny:
Poniedziałek 10.00 - 11.00

.............................................

Pliki dla Rodziców

Pliki będą umieszczone w najbliższym czasie, przepraszamy za problemy!

{mosfile pedagog1.pdf} AUTYZM- gdzie szukać pomocy? {/mosfile}

Autyzm - apteczka pierwszej pomocy (PDF)

{mosfile pedagog3.pdf} Inne tematy {/mosfile}

{mosfile pedagog4.pdf} Jak chronić dzieci- OST {/mosfile} 

{mosfile pedagog5.pdf} Poradnik Mądrych Rodziców {/mosfile} 

{mosfile pedagog6.pdf} Strach ma wielkie oczy {/mosfile} 

{mosfile pedagog7.pdf} Strategie radzenia sobie z rozwodem rodziców {/mosfile} 

{mosfile pedagog8.pdf} Stres- poradnik dla rodziców małych dzieci {/mosfile} 

{mosfile pedagog9.pdf} Zachowania seksualne dzieci i młodzieży {/mosfile} 

{mosfile pomocpsychologicznopedagogiczna.pdf} Informacje o pomocy psychologiczno-pedagogicznej (PDF){/mosfile}

{mosfile socjal.pdf}Informacje dla rodziców o pomocy socjalnej (PDF){/mosfile}

{mosfile agresja-emocje.pdf} Jak radzić sobie z emocjami (PDF){/mosfile}

{mosfile dysleksja.pdf} Dysleksja (PDF){/mosfile}

{mosfile komputeriinternet.pdf} Komputer i internet (PDF){/mosfile}

{mosfile dzieckowrozwodzie.pdf} Dziecko w rozwodzie (PDF){/mosfile}

{mosfile bezbicia.pdf} Bez bicia (PDF){/mosfile}

{mosfile agresywnezachowaniedzieci.pdf} Agresywne Zachowanie Dzieci (PDF){/mosfile}

{mosfile jakmotywowacdzieckodonauki.pdf} Jak motywować dziecko do nauki (PDF){/mosfile}

 

***

KONWENCJA PRAW DZIECKA

Konwencja o prawach dziecka została jednomyślnie przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku, a po jej podpisaniu przez 20 państw weszła w życie w dniu 2 września 1990 roku. Konwencja jak dotychczas została ratyfikowana przez 192 państwa świata. Polska podpisała Konwencję o prawach dziecka 26 stycznia 1990 roku.

Konwencja składa się z preambuły i 54 artykułów. Katalog sformułowano kierując się następującymi zasadami:

 • dobra dziecka,
 • równości (wszystkie dzieci są równe wobec prawa bez względu na pochodzenie, płeć, narodowość, itd.),
 • poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców (państwo respektuje autonomię rodziny i ingeruje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach według określonych procedur),
 • pomocy państwa (państwo zobowiązane jest do podejmowania wszelkich działań ustawodawczo-administracyjnych dla realizacji praw uznanych w konwencji).

Konwencja ustanawia status dziecka oparty na następujących założeniach:

 • dziecko jest samodzielnym podmiotem, ale ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej,
 • dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności,
 • rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka,
 • państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać ją w jej funkcjach.

 

Katalog praw i wolności obejmuje prawa cywilne, socjalne, kulturalne, polityczne i z założenia w niewielkim zakresie uwzględnia prawa ekonomiczne (dziecko winno się uczyć, a nie pracować). W skład tego wchodzą:
Prawa i wolności osobiste

 • prawo do życia i rozwoju,
 • prawo do tożsamości (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu),
 • prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej,
 • prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
 • prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
 • prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej,
 • prawo nie rekrutowania do wojska poniżej 15 roku życia.

Prawa socjalne

 • prawo do odpowiedniego standardu życia,
 • prawo do ochrony zdrowia,
 • prawo do zabezpieczenia socjalnego,
 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego.

Prawa kulturalne

 • prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej),
 • prawo do korzystania z dóbr kultury,
 • prawo do informacji,
 • prawo do znajomości swoich praw.

Prawa polityczne

 • prawo stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych.

Prawo do wypowiedzi

 

 

Źródło: Elżbieta Czyż, Robert Macieja, Moje prawa, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Warszawa 1994.

BIBLIOGRAFIA:
1.    Tekst Konwencji o prawach dziecka opublikowany w Dz.U. z 1991 r., nr 120, poz. 526 wraz z załącznikiem zawierającym zastrzeżenia i deklaracje strony polskiej
2.    Jolanta Szymańczak: Uwagi o realizacji konwencji przez Rzeczpospolitą Polską - obszerny artykuł na temat historii ochrony praw dziecka, Konwencji oraz jej realizacji przez Polskę, umieszczony na stronach Sejmu
3.    pl.wikipedia.org

Socjoterapia

SOCJOTERAPEUTA

Paweł Czynszak

Socjoterapia jest metodą pomagania wywodzącą się z tradycji psychodynamicznej terapii grupowej oraz terapii zajęciowej (ang. social work therapy). Są to zajęcia, które mają na celu łagodzenie lub eliminowanie negatywnych norm i obyczajów w zachowaniach podopiecznych. Drogą do osiągnięcia zasadniczego celu jest zawiązanie pozytywnej grupy, w której dzieci będą czuć się bezpiecznie, a  co za tym idzie będą mogły w przyjacielskiej atmosferze rozwijać swoje zdolności interpersonalne. Celem tych zajęć jest również ogólnie pojęte SAMOWZMOCNIENIE tzn. budowanie zaufania, nabywanie umiejętności autoprezentacyjnych (pozbycie się tremy), kreowanie w sobie empatii i zrozumienia dla innych ludzi i ich problemów, akceptacja siebie samego (przebudowywanie zniekształconych i zaniżonych obrazów samego siebie) oraz odreagowanie napięć emocjonalnych.

W roku szkolnym 2016/2017 na terenie naszej szkoły prowadzonych jest 10 grup socjoterapeutycznych.

Metodami stosowanymi podczas zajęć socjoterapeutycznych są między innymi: praca w mniejszych grupach, dyskusje, burze mózgów, gry i zabawy edukacyjne, zajęcia arteterapeutyczne (malowanie, rysowanie itp.), techniki dramowe, elementy muzykoterapii i biblioterapii, zajęcia z wykorzystaniem komputera i Internetu itp.

Konsultacje dla rodziców i opiekunów:

- w czasie zajęć dzieci

- po zebraniach z rodzicami

- poprzez pocztę elektroniczną (adres: pawelczynszak1@wp.pl)

Zapraszam do kontaktu

Paweł Czynszak

Logopeda

Logopeda - to specjalista zajmujący się diagnozą, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Jego zadaniem jest:

 1. Kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci od najwcześniejszego okresu ich życia, dbanie o właściwą stymulację w początkach rozwoju mowy.
 2. Usuwanie wad i zaburzeń mowy.
 3. Dbałość o kulturę żywego słowa.

Terapia logopedyczna - to specyficzne oddziaływania ukierunkowane na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się: usuwanie zaburzeń mowy, przywracanie mowy w przypadku jej utraty, nauczanie mowy, która się nie wykształciła, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej.

Terapią logopedyczną w naszej szkole zajmuje się:

mgr Grażyna Michalak

mgr Sylwia Makowska

mgr Aneta Kulik

We wrześniu każdego roku przeprowadzane są badania przesiewowe uczniów z klas zerowych oraz pierwszych. Ich celem jest wyłonienie dzieci, które wymagają opieki logopedycznej.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie bądź w zespołach dwuosobowych w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia danej wady lub zaburzenia. Dla każdego dziecka opracowany zostaje program terapii logopedycznej. Powstaje on na podstawie szczegółowej diagnozy.

Badanie logopedyczne dzieci obejmuje: badanie stanu i sprawności aparatu artykulacyjnego, badanie funkcji połykowej i oddechowej, orientacyjne badanie słuchu, badanie słuchu fonemowego, badanie pamięci słuchowej, badanie kinestezji artykulacyjnej, badanie płynności i prozodii mowy, orientacyjne badanie lateralizacji, badanie nadawania i rozumienia mowy, badanie językowej sprawności sytuacyjnej, społecznej i pragmatycznej, badanie czytania i pisania, a także badania specjalistyczne (laryngologiczne, ortodontyczne, foniatryczne), na które kierowane są dzieci w zależności od potrzeb i rodzaju zaburzeń.

Pomoce, środki i metody pracy dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych konkretnego dziecka. Terapia logopedyczna obejmuje między innymi:

 • ćw. oddechowe
 • ćw. fonacyjne
 • ćw. usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych
 • ćw. słuchowe
 • ćw. polegające na ustawieniu narządów mowy dla uzyskania prawidłowego brzmienia danej głoski
 • ćw. artykulacyjne
 • pracę nad rozumieniem mowy
 • pracę nad bogaceniem słownika
 • pracę nad stymulacją świadomości językowej

Czas trwania terapii logopedycznej zależy od wielu czynników, od rodzaju wady lub zaburzenia, sprawności umysłowej dziecka, sprawności aparatu artykulacyjnego oraz współpracy terapeuty z osobami z najbliższego otoczenia dziecka. Logopeda informuje rodziców o postępach w terapii, umożliwia obserwację zajęć, udziela porad i wskazówek. Na skuteczność terapii logopedycznej w dużej mierze ma wpływ zaangażowanie rodziców w proces terapeutyczny. Konieczna jest systematyczna, codzienna praca z dzieckiem w domu wg wskazówek logopedy.

mgr Aneta Kulik- Logopeda

Konsultacje dla rodziców:

•    w czasie wywiadówek, zgodnie z kalendarzem spotkań.

Terapię logopedyczną prowadzi : mgr Aneta Kulik  sala 77 I piętro

Godziny pracy:

Poniedziałek 8.30- 13.30
Wtorek 9.00 - 13.30
Środa 8.00- 13.30
Czwartek 8.00- 13.45
Piątek 8.00- 13.30

Konsultacje logopedyczne:Poniedziałki w godz.13.30-14.00 oraz wtorki i środy 11.00-11.30.

Konsultacje dla rodziców są ustalane indywidualnie.
Kontakt do logopedy:logopedasp8@gmail.com

SZKOLNY KONKURS LOGOPEDYCZNY

Zgoda na publikację